Search

Kultur for digital transformasjon

I Finansavisen 15.7. fremstår kultur som vesentlig for å lykkes med digitale trensformasjon. World Economic Forum peker på økende press mot alle virksomheter i næringslivet for å håndtere den fjerde industrielle revolusjon der digital transformasjon er helt avgjørende. Der er hastighet, kompleksitet, diversitet og disrupsjon store hindre for virksomhet i å jobbe på måter som har gitt suksess tidligere. Det er for lengst dokumentert at bra teknisk design og en robust teknologisk løsning alene ikke gir de kalkulerte resultatene.


Gartner symposium 2018 publiserte at 46% av alle CIO de hadde spurt pekte på kultur som den faktoren som hadde mest å si for hvorvidt digitalisering fungerte. MIT har publisert at de smarteste teamene ikke bare har smarte individer, men de har større sosial intelligens enn de andre, dvs har en kultur som er riktig. IT i Praksis I 2018 peker på at mangel på ressurser er en stor barriere. Det kan bety at rotårsaken til mangel på ressurser er at uten riktig mindset og kultur tar den digitale transformasjonen lenger tid enn forventet. Konsekvensene er at resultatene fra digital transformasjon lar vente på seg.


Så hvor er fartsdumpene som forsinker effekten av den digitale transformasjonen? Det synes å være et rask voksende behov for å forstå og utvikle en ny type bedriftskultur som er egnet til å drive den digitale transformasjonen. Det bør starte med en digital kultur audit.


Hva med kultur?

Kultur er ikke bare underforstått, det er også underkommunisert, i hvertfall på en systematisk måte. Vi mangler gode rammeverk for å analysere og kjent metodikk for å kommunisere på en effektiv måte. Ord som tilbakemeldingskultur, åpenhetskultur, innovasjonskultur og enda ukultur er begrep som er i spill, men som ofte ikke er definert med et tydelig innhold som kan brukes til utvikling eller assessment.


Kultur er summen av de verdier som er prioritert i et team eller virksomhet. Hvis vi kan identifisere disse, vil vi kunne forstå bakgrunnen for at et team lever, beslutter og kommuniserer som de gjør. I innsamlingen av data er det ikke lenger nok å spørre folk i teamet hva de synes om kulturen. Det blir en sammenligning opp mot hver enkelt persons egne verdier. Vi vet at opp til 80% av en persons verdigrunnlag er ubevisst (Hall, B.P.) så det å be noen peke på sine egne verdier er heller ikke god metode. Vi må derfor utvikle nye, valide måter å identifisere den eksisterende kulturen på.


Tiden er inne til å forstå og lede den kulturelle siden av den digitale transformasjonen på en systematisk måte. Det starter med å identifisere den eksisterende kultur. Hvilke verdier er de viktigste for et team? Hvilket mindset har de og hvor stor er spredningen av mindset? Med dette kan de da analysere hvordan de er de i forhold til en ønsket kultur?


Den Digitale kulturkode

Publiserte rapporter fra Gartner, BCG og LinkedIn Talent Solution beskriver hva som kjennetegner virksomheter som lykkes med digital transformasjon

 1. De har færre faste regler og mindre hierarki

 2. De har stor grad av åpenhet, og kan dermed raskere dele informasjon og kunnskap

 3. Har tydelig definert hvem som har ansvar for hva

 4. Holder alle til en høy standard, som gir stor grad av pålitelighet i hvert ledd

 5. Bygger likeverdighet og jobber godt med mangfold

 6. Er villige til å ta risiko sammen

 7. Større fokus på å samle, analysere, stole på og handle på data

 8. De har færre kultur barrierer fra subkulturer, ekspertkulturer eller geografi

 9. Utforsker problemløsning med nye og innovative metoder

 10. Har system for og lærer fort

Disse kriteriene kan oversettes til en digital kulturkode, der de verdiene som trengs for å skape denne kulturen blir tydelige. Noen av de opplagte verdiene er på bakgrunn av de ti punktene over er ansvar, åpenhet, pålitelighet, mangfold, risikovilje, innovasjon og læring. Den enkelte bedrift kan sette sine egne krav til den ønskede kulturen, og vil da inkludere andre verdier i tillegg. Den digitale kulturkoden kan deretter programmeres og bli en veileder for utvikling av kulturen i virksomheten.

Kulturendring

Å endre kultur starter med å forstå hvor teamet starter. Hvordan en person leder og handler bygger på hvilke personlige verdier som er prioritert. Det samme gjelder for et team. Å tydeliggjøre dette bilde for et team, skaper en større forståelse for teamkulturen og det gir et utgangspunkt for å utvikle den videre. Gjennom å identifisere hvor en bedrift er i forhold til verdiene i den digitale kulturkoden kan de etablere en større innsikt i hvordan de kan jobbe med å redusere de kulturelle barrierene. Hvilken del av den digitale kulturkoden hemmer og hva fremmer dem?

Styrets rolle

Styrets ansvar er at det finnes riktige ressurser i virksomheten. Det betyr riktig kultur, kompetanse og kapasitet. Når lederne i virksomheten blir en del av problemet, trengs gode og riktig fokuserte lederprosesser for å lykkes med digitalisering. Det er derfor en av styrets viktigste roller å identifisere kulturgap i topplederteamet. Hvordan kan de lede bedriftens ledere så de kan jobbe seg igjennom sine personlige verdiskift for sammen å skape den digitale kulturen virksomheten trenger? I dette arbeidet trengs et styre som selv forstår effekten av kultur, og forskjellen mellom den kulturen en bedrift har og den de trenger.

Strategi for å bygge kultur for digital transformasjon

Prosessen for å etablere en kulturstrategi kan være et av de viktigste tiltakene for å lykkes med digitalisering. Her er fem spørsmål til lederteamet for å starte å bygge en digital kultur.

 1. Hvilke mål skal dere ha for utvikling av en kultur som er optimal for digital transformasjon (Strategisk betydning)?

 2. Hvordan ser en optimal ny kultur ut for dere (ønsket kultur)?

 3. Hva er den faktiske kulturen dere er i, hvilket ståsted har dere (faktisk kultur)?

 4. Hvor stort og hvor dyrt antar dere at det kulturelle gapet er og hvordan kan det lukkes (handlingsplan)?

 5. Hvilke ressurser, kompetanse og engasjement har dere til disposisjon for å komme i gang (budsjett for kultur)?

Den digitale reisen mange virksomheter i Norge nå har startet koster mye tid og veldig mye penger. Men alle vil vel innse at do-nothing er adskillig dyrere? Det haster imidlertid med å gjøre kulturdelen av den digitale transformasjonen mer effektivt, så det er ikke lenger er nødvendig å la kulturen være en stopper.


4 views0 comments

Recent Posts

See All